MILWAUKEE AANMELDEN VOOR HEAVY DUTY NEWS - ELKE MAAND EEN PRIJS WEDSTRIJD VOORWAARDEN EN CONDITIES (DE "OVEREENKOMST")
1.            De Promotor
1.1 De Milwaukee Aanmelden voor HEAVY DUTY NEWS - Elke maand een prijs ("Promotie") wordt gepromoot door Techtronic Industries Central Europe GmbH, met als geregistreerd adres Jan Valsterweg 83, 3315 LG Dordrecht ("Promotor").
1.2 Deelname aan de Promotieactie wordt beschouwd als acceptatie van deze Overeenkomst. Deelnemers zijn gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van de website van Milwaukee die hier www.milwaukeetool.eu/footer/terms-of-use/ te vinden zijn.
 
2.            ELEGIBILITEIT
2.1 Deze Promotie is van toepassing op inwoners van een deelnemend Europees land (Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Polen, Slowakije, Roemenië, Hongarije, Tsjechië) die 18 jaar of ouder zijn op de datum van deelname. De Promotie zal ongeldig en niet toepasbaar zijn waar dit wettelijk verboden is en is dienovereenkomstig onderhevig aan alle toepasselijke lokale wetten.
2.2 Werknemers, functionarissen en directeuren van Techtronic Industries Central Europe GmbH en haar gelieerde bedrijven of hun familieleden of iemand anders die op enige manier verbonden is met de Promotie of heeft geholpen bij het opzetten van de Promotie, mogen niet deelnemen aan de Promotie.
2.3 Deelnemers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij gerechtigd zijn om deel te nemen. Bewijs van geschiktheid kan worden gevraagd en prijzen kunnen worden ingehouden totdat de Promotor er volledig van overtuigd is dat aan bovenstaande criteria is voldaan.
2.4 Er zijn geen inschrijvingskosten en geen aankoop vereist om deel te nemen aan deze Promotie; er kunnen echter internet- en mobiele datatarieven gelden voor de deelnemer. De kosten voor toegang tot de website van de Promotieactie zijn afhankelijk van de individuele internetprovider van de deelnemer en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer. De Promotor is niet aansprakelijk voor de kosten van de deelnemer.
2.5 Door deel te nemen aan deze actie geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en hieraan gebonden te zijn.
 
3.            HOE DEEL TE NEMEN
3.1 De Promotie begint om 00:01 op 01/03/2022 en eindigt om 23:59 op 31/09/2022 (de "Promotieperiode").
3.2 De deelname aan de Promotie en de details over hoe deel te nemen zijn beschikbaar via https://milwaukeetool.eu/header/register/prize-every-month/
3.3 Om deel te nemen aan de Promotie moeten de deelnemers de hieronder beschreven instructies volgen;
(i) Alle nieuwe deelnemers moeten een formulier invullen met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en vakgebied. Deelnemers moeten het vakje aanvinken om zich aan te melden bij Heavy Duty News en akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Promotie, die kunnen worden bekeken door te klikken op de link in clausule 3.2.
(ii) Zodra een deelnemer het formulier heeft ingevuld en verzonden, zal een bevestigingsmail worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in clausule 3.3 (i) en zal een bericht op het scherm verschijnen dat bevestigt dat het formulier is ingevuld. 
3.4 Om twijfel te vermijden, kunnen deelnemers slechts één keer deelnemen aan de Promotie door hetzelfde e-mailadres te gebruiken tijdens de duur van de Promotieperiode.
3.5 Alle bestaande klanten in de database van Milwaukee zullen automatisch deelnemen aan de Promotie en zullen een e-mail ontvangen ter bevestiging van hun deelname aan de Promotie. Alle deelnemers hebben het recht om zich terug te trekken uit de Promotie door te klikken op de knop 'Terugtrekken uit Elke maand een prijs' onderaan de e-mail.
3.6 Bulkdeelnames van handel, consumentengroepen, syndicaten en dergelijke worden niet geaccepteerd. We accepteren geen valsspelen in welke vorm dan ook, inclusief het gebruik van macro's of andere geautomatiseerde manieren van deelname, het maskeren van de identiteit door het manipuleren van IP-adressen, het gebruik van een valse identiteit of enig ander gedrag dat buiten de essentie van de Promotie valt (dit wordt naar ons eigen inzicht bepaald). Deelnemers die zich schuldig maken aan valsspelen zullen worden uitgesloten.
3.7 De Promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor niet ontvangen, verwijderde, gewijzigde of ongeldige inzendingen, ongeacht de reden.
 
4.            PRIJZEN EN BEKENDMAKING WINNAARS
4.1 Er zijn in totaal 6 (zes) prijzen beschikbaar om te winnen tijdens de Promotie, zoals momenteel beschikbaar gesteld door de Promotor op de Benelux markt. Om twijfel te voorkomen: alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Promotor behoudt zich het recht voor om prijzen gedurende de looptijd van de Promotieperiode op elk moment te wijzigen en/of aan te passen.
4.2 Om twijfel te voorkomen: elke maandelijkse prijs/prijzen zal/zullen niet meer bedragen dan de waarde van € 4.500 euro die beschikbaar is/zijn in de Milwaukee Tools reeks. De Promotor behoudt zich het recht voor om meerdere prijzen ter waarde van € 4.500,- toe te kennen of één prijs ter waarde van € 4.500,-.
4.3 De prijswinnaars worden elke maand willekeurig gekozen door middel van een door de Promotor op de eerste werkdag van elke maand gegenereerde computerselectie, en alle winnaars worden uiterlijk op de 15e van die maand door de Promotor gecontacteerd.
4.4 De prijzen worden binnen 30 werkdagen na de datum waarop de winnaars hun adres aan de Promotor hebben doorgegeven, geleverd.
4.5 De winnaar zal per e-mail op de hoogte worden gesteld, waarbij de Promotor zal vragen om een afleveradres voor het verzenden van de prijs/prijzen. Indien er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of indien de winnaar de prijs niet binnen veertien (14) dagen na kennisgeving opeist, behoudt de Promotor zich het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar aan te wijzen. De Promotor is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van berichten door de winnaar als gevolg van spam, junkmail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken van onjuiste of anderszins niet functionerende contactgegevens door de winnaar.
4.6 De Promotor is niet verantwoordelijk voor onjuiste prijsgegevens die aan een deelnemer worden verstrekt door een derde partij die verbonden is aan deze Promotie en er zal geen alternatief in geld voor de prijs/prijzen worden geboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de Promotor behoudt zich het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te vervangen door andere prijzen met vergelijkbare kenmerken.
4.7 De beslissing van de Promotor met betrekking tot alle zaken die met de Promotie te maken hebben, zal definitief zijn en er zal geen correspondentie over worden gevoerd.
 
5.            GEGEVENSBESCHERMING
Persoonlijke gegevens van deelnemers zullen voor deze Promotie worden gebruikt in overeenstemming met de huidige AVG-wetgeving en het privacybeleid van de Promotor dat te vinden is op https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/.
5.1 De Promotor behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met alle deelnemers om hun persoonlijke gegevens te controleren. Om twijfel te voorkomen, zal elke inzending met betrekking tot de Promotie zoals uiteengezet in Clausule 3 worden geacht toestemming te hebben gegeven voor de Promotor om alle persoonsgegevens te verwerken zoals gedefinieerd onder Art.4 (1) Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/ 679.
 
6.            ALGEMEEN
6.1 De Promotor behoudt zich het recht voor om de Promotie en deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Promotie zullen zo snel mogelijk door de Promotor aan de deelnemers worden meegedeeld.
6.2 Op de Promotie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.
6.3 Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, bevel of verordening van een overheid, of door de definitieve uitspraak van een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, dan zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van andere bepalingen die niet ongeldig zijn verklaard.
6.4 Voor zover wettelijk is toegestaan, zal de Promotor, zijn vertegenwoordigers of filialen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn om de winnaar te compenseren of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het in ontvangst nemen van de prijs/prijzen, behalve wanneer dit wordt veroorzaakt door de nalatigheid van de Promotor, zijn vertegenwoordigers of distributeurs of die van hun werknemers. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast.